Information om Bagarmossens scoutkårs behandling av personuppgifter

Bagarmossens scoutkårs integritetspolicy beskriver hur vi i kåren samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Du kan också se vilka rättigheter du har gällande hur vi behandlar dina personuppgifter.

En personuppgift är all information som antingen direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierbar levande person. Exempel på vad som kan vara personuppgifter är namn, personnummer, bilder och e-postadresser.

Som förening har vi en skyldighet att följa det regelverk som t ex finns i Bokföringslagen, Stiftelselagen och Lag om ekonomiska föreningar, vad gäller exempelvis förande av medlemsförteckning, bokföring av medlemsavgifter, samt för utskick av kallelser till föreningsmöten.

HUR BEHANDLAS PERSONUPPGIFTERNA

När du exempelvis skickar e-post, besöker vår hemsida eller ringer till oss, tecknar medlemskap eller tar ett uppdrag hos oss kan vi få tillgång till dina personuppgifter. Bagarmossens scoutkår är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in från dig. Syftet med insamlingen är att vi ska kunna hantera ditt medlemskap eller ge dig sådan service och information du kan förvänta dig av oss.

Utgångspunkten i all behandling av personuppgifter är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och inte, annat än när det är absolut nödvändigt, använda integritetskänsliga uppgifter.

PRINCIPER FÖR BEHANDLING

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste vi följa de grundläggande principerna om behandling av personuppgifter. Det innebär bland annat att vi bara ska samla in de personuppgifter vi behöver för att uppfylla ändamålet med behandlingen, inte spara personuppgifter längre än vi behöver och att vi ska skydda personuppgifterna från obehörig eller otillåten behandling. För att behandlingen ska vara laglig måste vi dessutom ha en rättslig grund för behandlingen.

Nedan ser du exempel på personuppgifter föreningen behandlar avseende våra medlemmar:

  • Namn och personnummer
  • Kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och E-postadress
  • Uppgifter som du själv registrerar, frivilligt uppger eller samtycker till

Har du lämnat samtycke till behandling av en personuppgift, kan Du när som helst återkalla ditt samtycke till att scoutkåren behandlar dina personuppgifter. Därmed kommer dessa personuppgifter raderas, men föreningen kan vid behov inhämta ett nytt samtycke från dig. Radering av personuppgifter förutsätter dock att föreningen inte behöver behandla dessa för att fullgöra förpliktelse enligt lag eller avtal.

RÄTTSLIG GRUND

Fullgörande av avtal: Hantering av medlemskap

Intresseavvägning: Kontaktuppgifter till anhöriga och övriga personuppgifter i t.ex. lägeranmälningar och hälsodeklarationer.

Samtycke: Exempelvis bilder och fotografier från läger och möten

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL ANNAN PART

I samband med att vi hanterar ditt medlemskap överförs dina personuppgifter till Scoutnet som administreras av Scouterna (riksorganisation för scouting i Sverige).

I syfte att erhålla aktivitetsstöd och andra kommunala bidrag överförs en del personuppgifter till Stockholm stad i form av närvarolistor.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att få reda på vilken information vi har lagrad om dig. Du har rätt att begära ett fullständigt utdrag av de personuppgifter vi har om dig.

Du har rätt att begära rättning om de uppgifter vi har om dig är felaktiga.

Du har rätt att bli raderad från våra register. Detta gäller dock inte om vi måste lagra dina personuppgifter för att fullfölja ingånget avtal eller på att sätt efterleva nuvarande eller framtida lagstiftning. Exempel på detta kan vara kommande åtaganden eller bokföringslagen.

Du har rätt till dataportabilitet. Detta innebär att du kan få dina personuppgifter utdragna i ett strukturerat format för överflyttning till annan aktör. Detta gäller dock endast om vi behandlar uppgifterna med stöd av avtal eller samtycke, och endast för uppgifter du själv lämnat till oss, eller som samlats in av oss som resultat av dina aktiviteter.

Du har rätt att begära att hanteringen av dina personuppgifter begränsas. Precis som för radering gäller detta dock endast om uppgifterna inte behövs för att fullfölja avtal eller lagstiftning.

Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling.

Du har rätt att framföra klagomål till Datainspektionen om de personuppgiftsbehandlingar som utförs av Bagarmossens scoutkår.

 

KONTAKT

Bagarmossens scoutkår är personuppgiftsansvarig du hittar kontaktuppgifter på sidan kontakt